GGD Amsterdam, GGD Brabant-Zuidoost, GGD Flevoland, GGD Fryslân, GGD Gooi & Vechtstreek, GGD Groningen, GGD Hart voor Brabant, GGD Hollands Noorden, GGD IJsselland, GGD Kennemerland, GGD Limburg-Noord, GGD Midden-Nederland, GGD regio Nijmegen, GGD Rivierenland, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD regio Twente, GG&GD Utrecht, GGD West-Brabant, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Zeeland en GGD Zuid-Holland West. Merlin Jurg, GGD Amsterdam, cluster Epidemiologie en Gezondheidsbevordering Jasper ten Kleij, Carambolas Technische ontwikkeling door Frank Mouthaan in samenwerking met Thijs Houtenbos Design.
Grafisch ontwerp door Tim Houtenbos. GGD Amsterdam, Fonds NutsOhra Zorgsubsidies en bovengenoemde GGD-en. Geen van de producten of op de website te vinden onderdelen mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. GGD Amsterdam
Cluster E&G
t.a.v. Merlin Jurg
Postbus 2200
1000 CE Amsterdam
mjurg@ggd.amsterdam.nl